Privacyverklaring

Laatst aangepast: 1 juni 2018

Inleiding

Wij, de mensen van Alvasi Reclame BV vinden het erg belangrijk om de privacy van jou als bezoeker van www.alvasi.nl en
van onze social media te waarborgen. Persoonlijke informatie die je deelt met ons behandelen wij vertrouwelijk. Dit privacy
statement, voortkomend uit de wet AVG, is bedoeld om je uit te leggen hoe en waarom we jouw persoonsgegevens verwerken.

Over welke persoonsgegevens hebben wij het?

"Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon in de
zin van de Wet bescherming persoonsgegevens." (www.encyclo.nl)

Contactgegevens

In ons contactformulier op de website vragen wij je om je naam, telefoonnummer en mailadres in te voeren. En meestal
wisselen wij ook contactgegevens uit als je ons bezoekt, belt, mailt en onze social media bezoekt. Bijvoorbeeld de adresgegevens, telefoonnummer en mail en overige contactgegevens die jij wenselijk vindt om te delen.

Automatisch verzamelde gegevens

Je bezoek aan onze website en het bekijken van onze social media wordt automatisch geregistreerd. Wij verzamelen de
frequentie, de geografische gegevens van de plek van waaraf jij onze informatie leest of bekijkt en de datum en tijd van jouw
bezoek.

Wat doen wij met deze gegevens?

"Communicatie is een proces van informatie-uitwisseling. Bij communicatie is er altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger." (www.ensie.com)

Opdrachtverwerking

Jouw contactgegevens hebben wij nodig om over lopende, maar ook afgeronde of toekomstige opdrachten te communiceren. Bij voorbeeld voor input van jouw kant en voorstellen van onze kant. Of we komen op locatie om situaties te onderzoeken en in te meten of om bijzonderheden en sfeer van de omgeving vast te leggen. Uiteraard hebben wij met jou ook contact
over offertes, planning, calculaties en facturen en overige administratieve werkzaamheden. Dit gaat vaak met de mail,
telefonisch of via de post.

Informatief

Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke en hechte relatie met jou als klant. Wij willen je dan ook graag relevante
informatie geven. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er een nieuw product op de markt komt waarvan wij denken dat het
erg goed bij jouw organisatie past. Wij willen je daar graag over informeren, en nemen dan graag persoonlijk contact met je
op. Dit kan telefonisch-, mail- of Whatsapp-contact zijn. Of we komen onze nieuwe product persoonlijk bij je demonstreren.

Wettelijk

Op grond van een wettelijke verplichting kan het gebeuren dan wij verplicht zijn onze klantgegevens aan de overheid of
opsporingsinstantie te geven. Dit kan verzocht worden om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Bewaren

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan nodig. Wij zullen je persoonsgegevens ook niet aan derden verstrekken zonder jouw toestemming, mits wij dit wettelijk verplicht zijn.

Welke rechten gelden er onder de wet AVG?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te
komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Als je van onderstaande rechten gebruik wilt maken dan vragen wij je
om contact op te nemen met [email protected] of bel ons op telefoonnummer 0529 - 466 933.

Informatie

Alvasi Reclame is wettelijk verplicht informatie te geven aan personen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. Wij moeten
deze mensen informeren welke gegevens wij gebruiken en met welk doel. (autoriteitpersoonsgegevens.nl/rechtopinformatie)

Inzage

Jij hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat houdt in dat jij aan ons mag vragen of wij persoonsgegevens van jou
hebben vastgelegd en zo ja, welke. Je hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. (autoriteitpersoonsgegevens.nl/rechtopinzage)

Beperking van de verwerking

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft je in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik
van jouw gegevens. (autoriteitpersoonsgegevens.nl/verwerking)

Rectificatie

Jij hebt het recht om rectificatie van jouw persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat je ons mag vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.
(autoriteitpersoonsgegevens.nl/rectificatie)

Vergetelheid

Denk je dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
(autoriteitpersoonsgegevens.nl/rectificatie)

Bezwaar

Jij hebt het recht aan ons te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Je kan
om bijzondere persoonlijke redenen van het recht van bezwaar gebruikmaken. Daarnaast is het recht van bezwaar van
toepassing als wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.
(autoriteitpersoonsgegevens.nl /bezwaar)

Dataportabiliteit

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens. (autoriteitpersoonsgegevens.nl/dataportabiliteit)

Menselijke blik bij besluiten

Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bijprofilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluitendie over hen gaan. (autoriteitpersoonsgegevens.nl/menselijkeblik)

Samenvatting

Zoals je hebt kunnen lezen verandert er in onze relatie en communicatie met jou niet veel anders dan wij dat altijd al deden.
Je hebt er alleen twee rechten bij gekregen: Het recht om vergeten te worden door ons en het recht op dataportabiliteit.
Maar we verzamelen nog steeds gegevens van jou. Dit doen wij omdat dit onze wettelijke plicht is, omdat wij wellicht een
overeenkomst willen uitvoeren of omdat Alvasi Reclame BV graag met jou wil blijven kunnen communiceren.